Sen. Sinema Blasts Biden For Giving NY Four Times The Immigration Aid As Arizona.

Sen. Sinema

Sen. Sinema blasts Biden ffor giving NY four time the immigration aid as Arizona.

Original Article